Posifon erbjuder GPS-larm, mobila trygghetslarm och medicinpåminnare för ökad trygghet och självständighet.

Senaste nytt:

Vi möts i webinar 18:e och 19:e maj

Webinarie 1 Den 18:e maj kl 14-15 genomför vi en repris på vårt uppskattade webinar med fokus på den målgrupp som använder GPS-larm främst för att höja sin trygghet och… Fortsätt läsa »

Trygghetsskapande välfärdsteknik från Posifon

Frihet att vara aktiv ute

Visst ska ett trygghetslarm fungera även ute! Framförallt viktigt i samband med rehabilitering, i omsorgen av personer med demenssjukdom samt som stöd till personer med kognitiv funktionsnedsättning. Posifons mobila trygghetslarm ger ökad trygghet för den aktive såväl som dennes anhöriga, med hjälp av våra GPS-larm kan man snabbt och enkelt ta kontakt och förmedla en tillförlitlig position var man är. En trygghet som ger förutsättningar för ökad självständighet, vilket i sin tur ger högre livskvalitet. Med våra mobila trygghetslarm kan man lokalisera en person som är ute vilket ger omsorgspersonal möjlighet att skifta fokus från övervakning till omvårdnad. Vi mår alla bra av att människor är aktiva ute!

Medicinpåminnare för varje behov

En del personer har mycket mediciner vid flera tillfällen och andra har mer sällan. Oavsett behov och omfattning är det dock viktigt att få sin medicin på rätt tid.  Beroende på vilket behov som föreligger finns olika enheter av medicinpåminnare för att anpassas till den enskildes förutsättningar och önskemål. Medicinpåminnare skapar förutsättning för att via SMS meddela personens omgivning om denne inte tagit sin medicin och därigenom säkerställa medicinintag. Posifons utgångspunkt är att erbjuda kvalitetssäkrade produkter och tjänster som möjliggör en helhetslösning för medicinhantering. Vi har marknadens bredaste sortiment av olika medicinpåminnare. Vi har smarta och uppkopplade enheter för personer som har dosförpackade läkemedel i form av Apodos samt enheter för dem som har sin medicin förpackad i blister eller burk.

Trygghetsskapande funktioner

Användarens livssituation och förmåga avgör vilka funktioner som är viktiga för att känna trygghet. För vissa är möjligheten att enkelt larma till anhöriga eller en larmcentral avgörande. För omsorgspersonal och anhöriga till en person med demenssymtom som ibland har svårt att lokalisera sig är det en ömsesidig trygghet att kunna bli varse om personen rör sig utanför ett förbestämt trygghetsområde, t.ex. sina vanliga promenadvägar. Om personen inte har insikt om när det kan vara bra att be om hjälp finns möjligheten för behöriga att vid tillfälle lokalisera personen på distans. Posifons tjänster och produkter är flexibla och kan individanpassas. Inställningarna kan lätt ändras när behoven och kraven förändras. Posifons olika mobila trygghetslarm används framförallt som hjälpmedel för ökad trygghet utomhus, vid demens eller vid andra kognitiva sjukdomar och i LSS verksamhet. Våra mobila trygghetslarm kan bäras runt halsen, handleden, i skon eller i bältet vilket ger förutsättningar att hitta ett larm som passar de olika situationer som kan uppstå.

Vetenskapligt utvärderat

På Posifon värdesätter vi den personliga integriteten och att användaren kan bibehålla sin självständighet och trygghet trots en förändrad livssituation eller hälsobild. Utifrån denna grundvärdering har vi utvecklat ett flexibelt system för att passa många olika behov både kopplat till våra GPS-larm men också för gällande medicinpåminnare. Idag erbjuder vi de enda vetenskapligt utvärderade GPS-baserade mobila trygghetslarmen i Sverige. Hög IT-säkerhet är självklart och att användandet loggas. Vi har som enda svenska leverantör utarbetat etiska riktlinjer för användningen av mobila trygghetslarm. Vi har gjort det ihop med ledande forskare och du kan läsa mer i vår kunskapsbank om riktlinjerna och en internationellt publicerad vetenskapliga studie där våra tjänster och GPS-larm utvärderats. Våra medicinpåminnare är även de vetenskapligt utvärderade, både Careousel som Medido. I en studie med Careousel så konstaterades att 96% av de anhöriga och 86% av användarna kände mindre oro kopplat till medicinintag.

Nytta För Alla

Så fungerar larmfunktionen

 1. Med ett mobilt trygghetslarm med larmknapp räcker ett enkelt tryck för att larma till omsorgspersonalen eller anhöriga. Flera personer kan ringas upp utefter en lista.
 2. Via mobilnätet skickar enheten ett meddelande med användarens position till en hemsida, mobilapp eller anhörigenhet som kan nås av utvalda personer.
 3. På en karta i mobilappen eller hemsidan kan mottagarna av larmet se var du befinner dig. Med vissa enheter nås kartan via en dedikerad anhörigenhet.
 4. Larmmottagaren får snabbt en uppfattning om situationen och kan fatta beslut om vilken hjälp som behövs. Under tiden kan ni ha muntlig kontakt och behålla lugnet.

Så fungerar lokalisering och trygghetsområde

Lokalisering:

 1. Om användaren av ett mobilt trygghetslarm saknas kan anhöriga eller omsorgspersonal med hjälp av vår larmportal, mobilapp eller en anhörigplatta få fram tillförlitlig position som gör det enkelt att lokalisera användaren.
 2. Efter påbörjad lokalisering skickas nya positioner regelbundet, så att man kan följa användarens rörelser. Med några av våra mobila trygghetslarm visas även tidigare positioner.
 3. Med hjälp av ett mobilt trygghetslarm kan man enkelt hitta användaren och hjälpa denne tillbaka. Om man använder en anhörigplatta kan man till och med bli guidad till användarens position med hjälp av en kompassnål på kartan.

Trygghetsområde:

 1. Tillsammans beslutas omfattningen av det området som den aktive rör sig i dagligen. Ett något större område registreras enkelt via vår larmportal eller en anhörigenhet.
 2. Den aktive användaren bär ett av Posifons mobila trygghetslarm på dagarna, och behöver inte oroa sig för att orientera fel.
 3. Om användaren passerar utanför det angivna området meddelas valda anhöriga eller omsorgspersonal, via mobilappen, sms, samtal eller larmsignal på en anhörigenhet.
 4. Anhöriga och personalen kan också söka efter användaren på en karta, och snabbt hitta och hjälpa denne. Har användarens mobila trygghetslarm samtalsfunktion kan man också hålla kontakten och hjälpa till på distans.

Äldre och fortsatt aktiv med ett GPS-larm

Även om man är äldre, kanske börjar känna sig lite skröplig och har behov av stöd i bostaden, vill man komma ut på egen hand: Ta en promenad, gå ut med hunden, gå till affären, besöka vänner eller kanske bara få frisk luft. Att kunna göra saker på egen hand utan assistans ger ökad livskvalitet. Med Posifons trygghetslösning och våra mobila trygghetslarm erbjuds den extra trygghet som behövs för att användare, anhöriga och omsorgsgivare skall känna sig trygga. Användaren bestämmer ihop med sina närstående vem som skall nås av ett larm, det kan vara en anhörig, vårdpersonalen eller en larmcentral. Den som tar emot ett larm får ett telefonsamtal, ett SMS eller ett meddelande direkt via vår APP och med hjälp av en internetuppkopplingen kan de se var användaren befinner sig.

Oavsett om man bor kvar i sin gamla bostad eller har flyttat till ett äldreboende kan man klara sig på egen hand i fler situationer och därmed underlätta för omsorgsgivaren. Behöver man assistans eller kommer vilse krävs inga stora räddningsinsatser. Det är enkelt att bli funnen.

Vi på Posifon tycker att de etiska aspekterna vid användande i omsorgssammanhang är mycket viktiga. Vi har därför tagit fram etiska riktlinjer för användande av mobila trygghetslarm. Dessa samt flera intressanta rapporter kan du läsa i vår kunskapsbank.

Livsglädje för aktiva seniorer

Posifon positioneringssystem ger den trygghet som behövs när du kommer till nya platser eller till områden där det kan vara svårt att orientera sig. Eller när du deltar i mer riskfyllda fritidsaktiviteter. Befinner du dig i skog och mark eller på främmande orter kan det vara tryggt att veta att om en olycka är framme kan man lätt larma och enkelt få hjälp. När man blir lite äldre kanske inte hälsan heller är helt stabil i alla lägen.

Med Posifons internetbaserade trygghetstjänster kan du söka hjälp om du hamnar i svårigheter. Du bestämmer själv vem du vill nå med ett larm. Det kan vara anhörig, reskamrat eller larmcentral. Då du larmar får larmmottagaren ett samtal eller ett SMS från dig och med larmportalen kan de se var du befinner dig.

Om man saknar dig går det att lokalisera dig med hjälp av larmportal, men bara om du själv tillåter. Med Posifon kan du snabbt få kontakt och få rätt hjälp på rätt plats.

Rätt medicin i rätt tid gör skillnad

Olika studier rapporterar om en följsamhet i medicineringen på endast ca 50 %. Det innebär att samhället har en stor kostnad för mediciner som aldrig tas och heller aldrig ger avsedd effekt på hälsotillståndet. University of Birmingham i England gjord en förstudie där man analyserade nyttoeffekterna med medicinpåminnaren Careousel. De kom fram till att de finns tydliga vinster med att använda den automatiska medicindosetten Careousel för äldre, personer med en tidig demenssjukdom och Parkinsonpatienter. Det fanns också antydan på att andra grupper kunde dra nytta av medicinpåminnaren Careousel och då framförallt patienter med inlärningssvårigheter och med psykiska besvär. Vetenskapliga studier har även gjorts med Medido med liknande resultat.

Pilotstudie i England

Efter att de kommit fram till detta resultat gjordes en stor pilotstudie av elektroniska dosetter i England. Studien gav ett resultat långt över förväntan. Totalt medverkade 380 personer och de upplevde både en minskad oro för sin egen medicinering och ett ökat välmående. Närstående upplevde en minskad oro och mindre behov av att hjälpa till med medicinering. De involverande verksamheterna upplevde också stora nyttor. Bland annat stora och tydliga ekonomiska vinster, minskat behov av hembesök och akuta insatser. Besparingen motsvarande 8,5 gånger de investerade pengarna – och det bara under ett halvår.

Fördelar med medicinpåminnare för användare

Konsekvenserna av att felmedicinera kan vara katastrofal med onödig sjukhusvistelse och allvarliga sjukdomsbesvär kan bli följden. Careousel och Medido bidrar för många dramatiskt till ett bättre liv.

Trygghet

Medicinpåminnare ger trygghet. Du vet hela tiden att du påminns om att ta den viktiga medicinen.
Du slipper oroa sig för att man tagit för mycket eller inte alls. När du kan se medicinen är det alltid tillåtet att ta den. Careousel och Medido påminner och förhindrar feldosering. Tryggare kan du inte bli.

Enkelhet

Här har avancerad teknik använts i ett enda syfte – att göra det enkelt för användaren. När väl medicinen är ilagd i Careousel sköter allt sig själv, dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad. Ingenting behöver göras mer än att lägga i medicinen. Man programmerar vilka tider som medicinen ska tas en gång för alla. För Medido matar man istället in patientens Apodos-rulle och programmerar enheten enkelt via vår internetportal.

Nyttor för användare:

 • Rätt medicin i rätt tid
 • Ökad hälsa samt välmående
 • Ökad självständighet och trygghet
 • Skräddarsydd funktionalitet
 • Ökad följsamhet
 • Mindre oro samt behov av att hjälpa till för anhöriga
 • Minskad risk för över- och undermedicinering
 • Enkel hantering
 • Påminnelse vid glömska
 • Vid oväntade händelser kan medicin matas ut från distans

Fördelar med medicinpåminnare för anhöriga

Vi anhöriga får ta ett allt större ansvar för våra äldre. Men det är ju omöjligt att ständigt vara närvarande. Det är därför Medicinpåminnare fyller en viktig funktion.

Trygghet

När medicinpåminnare används behöver vi inte oroa oss för att våra anhöriga inte tar sin viktiga medicin eller kanske än värre tar flera doser på samma gång. Om man trots påminnelsesignalerna inte tar sin medicin som man ska, ligger medicinen kvar och man kan i efterhand konstatera vid vilka tidpunkter medicinen inte tagits. Det är därför Careousel fyller en viktig funktion

Mindre oro

Om läkaren tror att medicinen tagits enligt ordinationen och sjukdomen ändå förvärras kan konsekvensen bli att en onödigt hög dos ordineras i fortsättningen som ytterligare förvärrar sjukdomstillståndet. Vi har flera exempel på att äldre patienter har mått mycket bättre då man använt Careousel eftersom man sluppit snabbvisiter av vårdpersonal, som känts som störningar.

Vårdekonomi med medicinpåminnare

Medicinpåminnare kan göra skillnaden mellan att kunna bo hemma eller på institution. Snabbare utskrivning från tillfällig sjukhusvistelse möjliggörs. Besparingen med detta är mycket stor.

Bättre följsamhet

Genom att smarta medicinpåminnare blir följsamheten mot ordinationen bättre. Man kommer heller inte åt fel dos. Bristande följsamhet kostar i Sverige c:a 10 miljarder kronor per år.

Full kontroll

Hemtjänst eller anhöriga kan vid ordinarie besök kontrollera att medicinen tagits. Om inte medicinen tömts ut finns den kvar i Careousel och man kan lätt kontrollera vilken medicin som eventuellt hoppats över. För Careousel Advance GSM och Medido så kan man även få ett SMS om patienten inte tagit sin medicin.

Säkerhet

Säkerheten och exaktheten i medicineringen ökar genom att medicinpåminnare och läkemedelsfördelare påminner vid inställda tidpunkter och att inga andra doser än den rätta är tillgänglig. Careousel och Medido är låsbara.

Rationell medicinhantering

Besparingspotentialen är mycket stor – bara genom att besöken för att dela ut medicin kan minskas. Exempel finns på att kostnaden för en Careousel sparats in på bara en vecka!

Careousel har en utbytbar kassett med 28 fack. Detta kan utnyttjas så att man laddar kassetten centralt och har ett utbytessystem. Till extrakassetterna finns ett skyddslock.

Besök hos patienten kan planeras in oberoende av medicineringstider, vilket underlättar besöksplaneringen. Kommun och landsting kan vänta längre med att överta ansvaret för medicineringen eftersom anhöriga kan dela medicinen. Med medicinpåminnare klarar patienten att ta medicinen själv.

Nyttor för vårdverksamheten:

 • Förbättrad arbetsmiljö
 • Säkrare läkemedelshantering
 • Minskat svinn
 • Mindre oro och stress
 • Mer tid till samvaro
 • Frigör mer tid till effektivisering och bättre planering
 • Minskat antal resor
 • Ombesörjer rutinåtgärder
 • Effektivare schemaläggning
 • Bemanning efter behov
 • Underlättar introduktion av nya medarbetare
 • Minskat fel på grund av mänskligfaktorn
 • Möjlig utmatning på distans

Nyttor för samhället:

 • Bättre resursfördelning av skattemedel
 • Direkta och indirekta kostnadsbesparingar
 • Möjligt att ge service till fler brukare utan att öka vårdpersonal
 • Driver digitaliseringen inom hälso- och sjukvården framåt
 • Färre sjukhusinläggningar pga. felmedicinering
 • Positiv klimatpåverkan genom mindre antal resor