Vi är glada att presentera vår nya och förbättrade hemsida. Testa den och dela med dig av dina åsikter. Din feedback är värdefull för oss! Besök nya hemsidan här

Socialstyrelsen presenterade nyligen en rapport om användandet av GPS-larm och trygghetskameror. Rapporten ”Välfärdsteknik – En studie av användningen av trygghetskameror och GPS-larm i 12 kommuner” är tydligt positiv till användandet men kritisk till kommunernas hantering och organisering av tjänsterna. Från forsknings- och utvecklingsprojektet ”Utvecklingssamverkan GPS-larm” har de samverkande kommunerna tillsammans med Posifon AB följande viktiga kommentarer till rapporten.

Först och främst är vi mycket nöjda över att först regeringen, vid presentationen av den särskilda satsningen om 350 Mkr till välfärdsteknik och nu Socialstyrelsen så tydligt signalerat att de anser att GPS-larm ska användas i större utsträckning inom vård och omsorg. Har det tidigare funnits en viss tvekan kan detta nu helt undanröjas. Socialstyrelsen skriver i rapportens inledande sammanfattning: ”GPS-larmen ger en omedelbar möjlighet för användaren att leva mer autonomt och självständigt.” ”Tekniken upplevs som mindre integritetskränkande än alternativen” ”GPS-larmen kan innebära att personalen i särskilda boenden får en lugnare arbetsmiljö.”

Men, där står också; ”Organisationen och arbetssätten kring GPS-larmen är dock inte utvecklade i alla kommuner och vinsterna med GPS-larmen är inte lika lätta att påvisa när det gäller effektiviteten.” Det är just av denna anledning som de samverkande kommunerna i FoU-projektet samlats för att driva på utvecklingen. Vi har nu i tre år arbetat för att skapa förutsättningarna för att kunna breddinföra GPS-larm till flera målgrupper som får eller vill ha stöd av den kommunala omsorgen. Det handlar om att stödja allas behov, från den aktiva seniorer som erbjuds GPS-larm för att förstärka möjligheten till fortsatt självständighet i alla dagliga sysslor, personer som får hjälpmedel i enlighet med LSS-lagstiftningen, personer som bor i gruppbostäder, de som får stöd av socialpsykiatrin, personer med en begynnande eller längre gången demenssjukdom för att nämna de viktigaste grupperna. Vi ser tydliga nyttor för alla personkategorierna och gläds av den effekt det även ger anhöriga och den hårt arbetande personalen.

Men, användandet av GPS-larm måste vara kvalitetssäkrat, vilket Socialstyrelsen mycket riktigt påpekar. Därför har vi lagt stor vikt vid att tydliggöra de processer som behövs för ett kvalitetssäkrat införande på individuell basis. Något vi presenterat och fått beröm för av såväl Socialstyrelsen som IVO. Dessa resultat kommer presenteras i en skrift som vi beräknar ha klart vid halvårsskiftet nästa år. Ambitionen är att skapa nytta och kunskap även innan dess. Med detta nyhetsbrev kommer det löpande komma information om arbetets resultat och vår syn på de frågor som Socialstyrelsen belyser. Vi börjar idag med att belysa frågan om samtycke och om att det kan skapas oro och obehag hos enskilda personer när någon för hen okänd person tar kontakt . Läs mer om detta i separata artiklar i nyhetsbrevet.

Se övriga artiklar från nyhetsbrevet:
Samtycke säkerställs inte? Vi frågor oss vilket och vad alternativet är?
Det kan skapas oro och obehag hos en demenssjuk person när någon tar kontakt