Vi är glada att presentera vår nya och förbättrade hemsida. Testa den och dela med dig av dina åsikter. Din feedback är värdefull för oss! Besök nya hemsidan här

Den 5:e februari samlades över 30 personer från 10 kommuner samt viktiga beslutsfattare tillsammans med oss från Posifon för att gemensamt diskutera förutsättningarna att använda tjänsten GPS-larm som mobila trygghetslarm inom omsorgen. Utgångspunkten var att som ett SoL-beslut erbjuda alla som har behovet ett trygghetslarm som även fungerar utomhus. Vi konstaterade att Östersunds kommun redan har kommit så långt som att 17,5 % av alla trygghetslarm som används är mobila trygghetslarm. På workshopen presenterade de tre mest aktiva kommunerna hur de har arbetat med sitt införande av tjänsterna och en genomgång gjordes över hur de organiserat sig och vad skillnaderna är. Hela processen för införande, larmhantering och uppföljning gicks igenom och diskuterades.

Vi diskuterade hur IBIC strukturen kan användas för att identifiera behoven utifrån flera levnadsområden. Betydelsen av LOV-utförarnas förfrågningsunderlag, kvalitetssäkring av tjänsterna, förutsättningarna för att skapa engagemang hos medarbetare samt brukarna och deras anhöriga.

Detta nya sätt att erbjuda ledsagning som en omsorgsinsats ger många positiva effekter. Detta tryckte även Socialstyrelsen på i sin senaste rapport och deltagarna på workshopen var överens om att fördelarna med råge överskrider nackdelarna, även om även dessa måste hanteras. Kommunernas kravställan av PosifonCare och det digitala stödet i form av bland annat arbetsprocesser och handlingsplaner som det systemet kan ge för ett kvalitetssäkrat användande av tjänsterna belystes.

Samtyckesfrågan och lagrummens betydelse för hur tjänsterna erbjuds diskuterades ingående. Många frågor besvarades men alla var också överens om att det finns mycket att lära av varandra och att alla har värde av att arbeta tillsammans.

Därför beslutades att kommunerna ska aktivt arbeta vidare tillsammans och skriva en skrift om användandet av tjänsterna och hur detta kan kvalitetssäkras. Vidare ska ett ledningssystem tas fram, riktlinjer för hur man kan använda IBIC för behovsbedömning av mobila trygghetlarm ska tas fram, best practice i en rad frågor belysas osv. Det kommer alltså ske mycket under det närmsta halvåret och planen är att presentera resultaten dels på Vitalis i slutet av maj med sedan i september då skriften beräknas vara helt klar för publicering. Vill din kommun vara med och delta och dra lärdom. Kontakta i så fall projektledare Henrik Essunger på 070-3080954 eller henrik.essunger@posifon.se

Sist men inte minst. Det slogs fast med all tydlighet att den samlade erfarenheten av alla de kommuner som börjat använda tjänsten i detta sammanhang att den genererar stora nyttoeffekter för såväl den enskilde omsorgstagaren samt kommunen. Men framför allt, användarna larmar nästan aldrig, trots att de använder tjänsten aktivt. Aktivitetsgraden och den upplevda tryggheten förstärks och ytterst sällan behöver personerna ha hjälp. Det handlar alltså bara om att komma igång…