Hjälpmedelsinstitutet har gett ut en broschyr där man presenterar tre larmprojekt som fått stöd av regeringsuppdraget Teknik för äldre. Resultaten visar att mobila trygghetslarm medför stora vinster för såväl användare, anhöriga som kommuner.

Teknik för äldre gav stöd till utvärdering av ny teknik som underlättar vardagen för äldre och anhörigvårdare. Projekten genomfördes i Göteborg, Norrköping och Västerås, och innefattade bland annat nytto-kostnadsstudier.

Forskaren och nationalekonomen Åke Dahlberg utvärderade Posifons trygghetslarm och kom fram till att larmen bär sig ekonomiskt på cirka ett halvt år, både för kommunerna och för samhället i stort. En slutsats är att:
”Få investeringar inom den offentliga sektorn torde kunna uppvisa en lika hög lönsamhet som denna typ av larm”.

Klicka här för att läsa Hjälpmedelsinstitutets broschyr. Åke Dahlbergs nyttokostnadssanalys finns att ladda ner här.