Myndigheten för delaktighet, före detta Hjälpmedelsinstitutet och Myndigheten för handikappolitisk samordning, har fått i uppdrag av regeringen titta på förutsättningarna för att kunna förebygga och minska tvång och begränsningar inom vård och omsorg. Detta genom att öka kunskapen om, och användningen av, välfärdsteknologi (ny teknik och hjälpmedel) och miljöanpassningar. Västerås stad och Östersund kommun har fått i uppdrag att under 2014 bedriva försöksverksamhet för personer med demenssjukdom som bor på särskilt boende.

Mobila trygghetslarm är en av teknikerna som utvärderas och Posifons larm används bland annat på ett boende i Västerås som är kopplat till utredningen. Ulrika Stefansson är ansvarig för arbetet med utredningen i Västerås. Hennes utgångspunkt är att mobila trygghetslarm är ett bra komplement till larmsystemen på boenden, som ger de boende större frihet att röra sig utomhus. Dagens larmsystem är på väg att bytas ut. Det nuvarande systemet har traditionella lösningar med fasta larmknappar som inte ger stöd för personer att kunna röra sig fritt. Utredningen ska visa hur kommun kan få bättre tillsyn med digitalt stöd, tysta larm, passagelarm, mobila trygghetslarm osv.

Allting ska fortfarande ses utifrån individens behov och de ser stora möjligheter med de mobila larmen. Om en boende till exempel vill ta en promenad måste inte alltid någon från personalen vara närvarande hela vägen. Promenaden ska självklart vara trygg men det kan vara skönt att ha möjligheten att gå ut själv. Hon poängterar att det är viktigt att kunna anpassa lösningar individuellt utifrån varje boendes behov. De ser stor nytta med de mobila trygghetslarmen, framförallt då det ger kommunikationsmöjlighet mellan den boende och personalen då användaren av larmet inte längre klarar av att använda en mobiltelefon.