Budskapet från medarbetare i flera kommuner är tydligt.
”Går sakta, bidrar till rättsosäkerhet, försämrad arbetsmiljö samt ökade kostnader”

Anna-Lena och Henrik från Posifon har tillsammans med forskaren Ella Kolkowska skrivit en underlagsrapport till den offentliga utredningen SoU 2020:14 Framtidens teknik till omsorgens tjänst. Uppdraget till Örebro universitet var att tydliggöra utmaningar och hinder kopplat till införandet av IBIC och välfärdsteknik. Slutsatserna kan anses hårda: finansieringsmodellerna i omsorgen bromsar utvecklingen och vidmakthåller gamla och delvis förlegade arbetssätt. Dagens utveckling gör det svårt att bedriva en kvalitativ omsorg med brukaren i centrum. Rapporten lyfter många frågor som inte lyfts i andra formella sammanhang och därmed inte når beslutsfattarna.

Utmaningarna inom omsorgen har inte varit större än vad de är nu, med den demografiska utvecklingen, hög personalomsättning samt pågående pandemi. Det är därför viktigt att belysa strukturella svagheter och de utmaningar som finns för att minimera de problem som kan uppstå. En stor utmaning är att allt för få klarar av att se helheten inom omsorgen och ta ansvar för att göra de övergripande förändringar som behövs. Det riskerar att bli för många kockar och en inte allt för väl tillagade soppa.

Slutsatserna i rapporten ”När goda intentioner försämrar” är relativt hårda:
”…införande av Socialstyrelsens metodik IBIC (Individens Behov i Centrum), dagens förfrågningsunderlag och ersättningsmodeller riskerar att bromsa kommunernas användning av välfärdsteknik samt kan förstärka en utveckling som innebär beslutsförskjutning, ojämlik vård och omsorg, försämrad arbetsmiljö samt ökande ekonomiska kostnader”.

För ett effektivt användande av resurser och inte minst för att inte skapa en rättsosäker verksamhet måste den kommunala omsorgen säkerställa sina arbetsmetoder. Politiker och myndigheter bör ha en tydligare insyn i konsekvenser av fattade beslut. Omsorgs-organisationen och dess strukturer måste förändras i takt med utvecklingen. Det rådande läget med pandemin gör det än tydligare att de strukturella utmaningarna måste hanteras parallellt med att nya arbetssätt införs.

Dessa slutsatser drar författarna efter samtal med medarbetare i olika yrkeskategorier i flera kommuner. Rapporten är publicerad vid Örebro universitet och är framtagen på uppdrag av Regeringskansliet. Det är en underlagsrapport till Statens offentliga utredning SoU 2020:14 Framtidens teknik i omsorgens tjänst. Den överlämnades i februari men offentliggörs först nu. Rapporten har en kritisk hållning då det var uppdraget och skulle inte komma med förslag på lösningar, även om författarna har flera förslag på sådana.

Rapporten och är framtagen av Ella Kolkowska, Anna-Lena Oskarsson och Henrik Essunger. Huvudförfattaren Anna-Lena Oskarsson har lång erfarenhet som chef inom omsorgen och har jobbat i flera kommuner. Hon känner sig tillfreds över att nu kunna kommunicera det hon inte kunde säga som chef inom kommunen.

– Få ser helheten på alla nivåer av organisationen och väljer att prata om de utmaningar som finns. De tar ansvar för sin del och försöker göra det så bra som möjligt. Men allt för ofta leder det till suboptimering, försämrad arbetsmiljö och ojämlik vård och omsorg, säger hon

– Förutsättningarna för den kommunala omsorgen är svåra och införandet av IBIC skapar nya utmaningar för hårt belastade arbetsgrupper. Förfrågningsunderlagen och ersättningsmodellerna försvårar också. Detta begränsar arbetet med införande av nya arbetssätt och välfärdsteknik, säger Ella Kolkowska, Universitetslektor, Handelshögskolan vid Örebro universitet,

Henrik konstaterar att kommunernas största utmaning är att införandet av välfärdsteknik riskerar att hamna på den yrkeskategori man tror snabbast får ut tekniken men att detta riskerar att bromsa den långsiktiga utvecklingen och dessutom riskerar rättssäkerheten för brukaren, personalens arbetsmiljö och ekonomin för kommunen. Det är viktigt att säkerställa processen för införandet, ur flera synvinklar, för ett lyckat resultat.

Läs rapporten på hemsidan www.mobilatrygghetslarm.se