Ett forskningsprojekt finansierat av Alzheimerfonden, ska undersöka hur ny teknik kan skapa ökad frihet för demenssjuka och deras anhöriga. Projektet, som genomförs av Högskolan i Borås, fokuserar på Posifons mobila personlarm och får Alzheimerfondens enskilt största anslag inom vårdutveckling under 2011.
– Vi är övertygade om att ny teknik kan revolutionera verksamheten inom vården och höja livskvaliteten för personer med demensdiagnos. Det säger Lars Ottoson, generalsekreterare för Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden.

Posifon är ett bolag som erbjuder mobila trygghetslarm (personlarm) med internetbaserade larmtjänster. Dessa möjliggör ökad trygghet utomhus och möjlighet för behörig att se var personen med larm befinner sig när han eller hon behöver hjälp. Nu blir Posifon föremål för en studie som i stor skala ska testa och utvärdera nyttoaspekterna vid användande av mobila trygghetslarm. Genom studien vill man också undersöka hur trygghetslarmet kan höja livskvaliteten för personer med demenssjukdom och deras anhöriga, och hur det kan underlätta för omsorgspersonal och höja äldreomsorgens servicegrad mot aktiva äldre.

– Vår förhoppning är att tekniken ska underlätta för såväl användaren, anhöriga som för omsorgspersonalen. Att mer tid av omsorgen ska kunna ägnas åt vårdande uppgifter istället för att övervaka personerna. Vi tror också att användningen av larmen kommer att spara pengar för kommunerna då människor håller sig friska längre och vårdbehov kan senareläggas, säger Lars Ottoson.

Larmenheten, som Posifon har utvecklat har användaren på sig som ett armbandsur eller runt halsen. Med en enkel knapptryckning kan man larma, ringa och prata med anhöriga eller vårdpersonal. Familj och vårdpersonal kan också enkelt lokalisera användaren via sina smartphones eller via datorn.

– Vi har arbetat intensivt med att utveckla en produkt som möjliggör ett självständigt liv och som höjer livskvaliteten för både användare och närstående. Många människor har behov av extra trygghet och Posifon ger stöd till alla oavsett hälsotillstånd, säger Henrik Essunger, vd för Posifon AB.

Idag erbjuder kommunerna bara traditionella trygghetslarm som endast fungerar i hemmet.
– Konsekvensen blir tyvärr att många användare slutar att gå ut eftersom tryggheten är begränsad till bostaden. Vi hoppas att Posifon kommer att vända på den utvecklingen så att användarna ska våga ge sig ut och promenera. När personer känner sig trygga så mår de bättre och är mer aktiva, säger Lars Ottoson.

– Projektet är nu igång. Vi har påbörjat rekryteringsarbetet av personer som ska ingå i studien, säger Lennart Magnusson, den ansvarige forskaren vid Högskolan i Borås.

För ytterligare information kontakta:
Lennart Magnusson, ansvarig forskare på Högskolan i Borås, tfn, 0706-302321, alt. lennart.magnusson@hb.se
Lars Ottoson, generalsekreterare för Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden, tfn, 0708-159620, alt. lars.ottoson@alzheimerfonden.se
Henrik Essunger, vd Posifon AB, tfn, 0703-08 09 54, alt. henrik.essunger@posifon.se, www.posifon.se